Hj. Mohamad Sabu
Ahli Parlimen Kubang Kerian, Kelantan